Tat’yana Mikhailovna RoganovaLomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics
Address: Leninskie Gory 1 build. 2, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (495) 939 18 18
Fax: +7 (495) 939 08 96
Website:


See also: V.L. Ginzburg, G.T. Zatsepin, Yu.V. Kopaev, B.M. Bolotovskii, G.B. Malykin, A.V. Masalov, G.A. Goncharov, G.A. Mesyats, N.S. Kardashev, R.D. Dagkesamanskii, M.A. Gubin, V.L. Velichansky, L.B. Okun, V.I. Galkin, A.K. Managadze

PACS: 07.05.Fb, 07.05.Hd, 07.05.Kf, 29.40.-h, 01.10.Fv, 01.30.Bb, 01.65.+g, 95.55.Vj, 96.50.S-

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions