Igor Ivanovich ZinchenkoIgor Ivanovich Zinchenko
Federal Research Center Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ulyanova 46, Nizhny Novgorod, 603000, Russian Federation
Website:

N.I. Lobachevskii Nizhnii Novgorod State University
Address: prosp. Gagarina 23, Nizhnii Novgorod, Russian Federation
Fax: +7 (831) 265 8592
Website:


Articles

  1. N.S. Kardashev, I.D. Novikov, V.N. Lukash et alReview of scientific topics for Millimetron space observatory57 1199–1228 (2014)

See also: I.D. Novikov, N.S. Kardashev, T.I. Larchenkova, Yu.A. Shchekinov, A.M. Sobolev, A.V. Smirnov, A.S. Pozanenko, V.M. Malofeev, I.F. Malov, S.F. Likhachev, A.M. Cherepashchuk, V.I. Kostenko, P.B. Ivanov, A.V. Zasov, A.G. Doroshkevich

PACS: 07.87.+v, 95.55.-n, 97.10.-q, 98.62.-g, 98.80.-k

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions