Igor Ivanovich ZinchenkoIgor Ivanovich Zinchenko
Federal Research Center Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ulyanova 46, Nizhny Novgorod, 603000, Russian Federation
Website:

N.I. Lobachevskii Nizhnii Novgorod State University
Address: prosp. Gagarina 23, Nizhnii Novgorod, Russian Federation
Fax: +7 (831) 265 8592
Website:


Articles

  1. I.D. Novikov, S.F. Likhachev, Yu.A. Shchekinov et alObjectives of the Millimetron Space Observatory science program and technical capabilities of its realization64 386–419 (2021)
  2. N.S. Kardashev, I.D. Novikov, V.N. Lukash et alReview of scientific topics for Millimetron space observatory57 1199–1228 (2014)

See also: I.D. Novikov, N.S. Kardashev, T.I. Larchenkova, Yu.A. Shchekinov, A.M. Sobolev, A.V. Smirnov, A.S. Pozanenko, V.M. Malofeev, I.F. Malov, S.F. Likhachev, A.M. Cherepashchuk, V.I. Kostenko, P.B. Ivanov, A.V. Zasov, A.G. Doroshkevich

PACS: 07.87.+v, 95.55.-n, 97.10.-q, 98.62.-g, 98.80.-k

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions