Aleksandr Fedorovich BarabanovInstitute for High Pressure Physics, Russian Academy of Sciences
Address: Troitsk, Moscow, Russian Federation
Website:


Articles

  1. V.V. Val’kov, D.M. Dzebisashvili, M.M. Korovushkin, A.F. Barabanov “Spin-polaron concept in the theory of normal and superconducting states of cuprates64 641–670 (2021)
  2. A.F. Barabanov, Yu.M. Kagan, L.A. Maksimov et alThe Hall effect and its analogs58 446–454 (2015)
  3. S.M. Stishov, L.G. Khvostantsev, V.N. Slesarev et alOn the 50th anniversary of the L F Vereshchagin Institute for High Pressure Physics, RAS (Scientific outreach session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences, 23 April 2008)51 1055–1083 (2008)
  4. V.N. Ryzhov, A.F. Barabanov, M.V. Magnitskaya, E.E. Tareyeva “Theoretical studies of condensed matter51 1077–1083 (2008)

See also: V.L. Ginzburg, V.N. Ryzhov, E.E. Tareyeva, M.V. Magnitskaya, S.M. Stishov, Yu.V. Kopaev, Yu.A. Izyumov, G.B. Malykin, A.V. Mikheyenkov, E.G. Maksimov, M.V. Sadovskii, G.A. Goncharov, M.I. Kaganov, A.N. Voronovskii, V.A. Venttsel

PACS: 74.20.-z, 71.10.-w, 72.20.My, 71.15.-m, 61.50.Ks, 07.35.+k, 01.65.+g, 72.20.Pa, 72.15.Gd, 72.15.Jf, 71.10.Fd, 34.10.+x, 74.72.-h, 74.25.N-, 74.20.Mn

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions