Author Index

/

2019

/

FebruaryA

Akimov D.Yu.
Anokhin A.S.
Atknin I.I.

B

Belov V.A.
Blagov A.E.
Bolozdynya A.I.

E

Efremenko Yu.V.
Ekimov E.A.
Eroshenko Yu.N.

F

Filonenko V.P.

G

K

Khromov A.V.
Kondrin M.V.
Konovalov A.M.
Kovalchuk M.V.
Kukueva E.V.
Kulikov A.G.
Kumpan A.V.

M

Marchenkov N.V.

O

Ojovan M.I.

P

Petrenko A.A.

R

Rudik D.G.

S

Sanditov D.S.
Shakirov A.V.
Shpatakovskaya G.V.
Sosnovtsev V.V.

Z

Zibrov I.P.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions