Author Index

/

2017

/

JulyA

B

Bolotovskii B.M.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)

D

Dolgopolov V.T.

E

F

Fortov V.E.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)

G

Gurevich A.V.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)

I

K

Kalashnikova Yu.S.
Kardashev N.S.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)

M

Maslennikov O.V.

N

Nefediev A.V.
Nekorkin V.I.
Nikishov A.I.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)

R

Ribeiro J.E.F.T.

S

Shabad A.E.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)

Solov’ev M.A.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)

Stishov S.M.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)

T

Tyutin I.V.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)

V

Vasil’ev M.A.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)

Volkov M.K.
Voronov B.L.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)

Z

Zybin K.P.
 • B.M. Bolotovsky, M.A. Vasiliev, B.L. Voronov, A.V. Gurevich, K.P. Zybin, N.S. Kardashev, A.I. Nikishov, M.A. Solov’ev, S.M. Stishov, I.V. Tyutin, V.E. Fortov, A.E. Shabad “Vladimir Ivanovich Ritus (on his ninetieth birthday)60 743–744 (2017)
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions