Vladimir Isaakovich NekorkinFederal Research Center Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ulyanova 46, Nizhny Novgorod, 603000, Russian Federation
Website:

N.I. Lobachevskii Nizhnii Novgorod State University
Address: prosp. Gagarina 23, Nizhnii Novgorod, Russian Federation
Fax: +7 (831) 265 8592
Website:


Articles

  1. O.V. Maslennikov, V.I. Nekorkin “Adaptive dynamical networks60 694–704 (2017)
  2. V.V. Klinshov, V.I. Nekorkin “Synchronization of delay-coupled oscillator networks56 1217–1229 (2013)
  3. V.I. Nekorkin, B.P. Bezruchko, V.I. Ponomarenko et alScientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences “Methods of wave-based physics in neuroscience problems and applications” (31 October 2007)51 295–304 (2008)
  4. V.I. Nekorkin “Nonlinear oscillations and waves in neurodynamics51 295–304 (2008)

Signed personalia

  1. A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, S.N. Gurbatov et alIn memory of Dmitrii Ivanovich Trubetskov63 1046–1047 (2020)

See also: S.P. Kuznetsov, G.R. Ivanitskii, A.V. Borisov, B.P. Bezruchko, V.I. Ponomarenko, M.D. Prokhorov, D.A. Smirnov, P.A. Tass, F.I. Ataullakhanov, O.V. Maslennikov, V.V. Klinshov, M.I. Rabinovich, V.I. Klyatskin, E.S. Lobanova, I.S. Mamaev

PACS: 05.45.-a, 05.45.Xt, 87.10.-e, 87.10.+e, 87.19.La

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions