Author Index

/

2017

/

AprilA

Aleshenko Yu.A.
Andreev A.F.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

B

Boebinger G.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

D

Dremin I.M.
Dzyaloshinskii I.E.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

E

El’tsev Yu.F.
Eliashberg G.M.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

Eroshenko Yu.N.

I

Iordanskii S.V.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

Ivanenko O.M.

K

Khalatnikov I.M.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

Kocharovskaya E.R.
Kocharovskii V.V.
Kocharovskii V.V.
Kuzmichev S.A.
Kuzmicheva T.E.

M

Martovitsky V.P.
Mineev V.P.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

Mitsen K.V.
Muratov A.V.

P

Pervakov K.S.
Pines D.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

Pitaevskii L.P.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

Pokrovskii V.L.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

Pudalov V.M.

R

Ritus V.I.

S

Sadakov A.V.

T

Teitel’baum G.B.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

V

Vedeneev S.I.
Vlasenko V.A.
Volovik G.E.
 • A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg “In memory of Lev Petrovich Gor'kov60 430–431 (2017)

Z

Zheleznyakov V.V.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions