Author Index

/

2015

/

AugustB

Bugaev A.S.

D

Dokuchaev V.I.

E

Eroshenko Yu.N.

F

Fedotov A.M.
  • V.M. Kuleshov, V.D. Mur, N.B. Narozhnyi, A.M. Fedotov, Yu.E. Lozovik, V.S. Popov “Coulomb problem for a Z>Zcr58 785–791 (2015)

K

Kagan M.Yu.
Kireev V.B.
Kolodyazhnyj A.Ju.
Korovushkin M.M.
Kryukov P.G.
Kuleshov V.M.
  • V.M. Kuleshov, V.D. Mur, N.B. Narozhnyi, A.M. Fedotov, Yu.E. Lozovik, V.S. Popov “Coulomb problem for a Z>Zcr58 785–791 (2015)

L

Lozovik Yu.E.
  • V.M. Kuleshov, V.D. Mur, N.B. Narozhnyi, A.M. Fedotov, Yu.E. Lozovik, V.S. Popov “Coulomb problem for a Z>Zcr58 785–791 (2015)

M

N

Narozhnyi N.B.
  • V.M. Kuleshov, V.D. Mur, N.B. Narozhnyi, A.M. Fedotov, Yu.E. Lozovik, V.S. Popov “Coulomb problem for a Z>Zcr58 785–791 (2015)

P

S

Shchagin A.V.
Sheshin E.P.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions