Author Index

/

1987

/

SeptemberF

Frenkel’ V.Ya.

M

Medvedev B.V.
Mikheev S.P.

S

Shirkov D.V.
Smirnov A.Yu.
Smorodinskii Ya.A.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions