Author Index

/

1986

/

AprilA

Antoshin M.K.

E

Enikolopov N.S.

G

Gol’danskii V.I.

K

Khariton Yu.B.
Kovalenko V.F.
Kovrizhnykh L.M.
Kuz’min E.V.

N

Nagaev E.L.

O

Ovchinnikov S.G.

P

S

Sadovskii M.A.
Semenov N.N.
Shchepetov S.V.
Sokolov N.D.
Spivak G.V.

V

Vorob’ev A.A.

Z

Zaitsev R.O.
Zel’dovich Ya.B.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions