S.V. ShchepetovLebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences
Address: Leninsky prosp. 53, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (499) 135 42 64
Fax: +7 (499) 135 78 80
Website:


See also: A.V. Gurevich, L.M. Kovrizhnykh, V.A. Ryabov, A.P. Chubenko, V.L. Ginzburg, A.N. Karashtin, B.M. Smirnov, E.L. Feinberg, Yu.V. Kopaev, V.P. Smirnov, V.I. Ilgisonis, S.V. Mirnov, G.A. Mesyats, G.A. Askar’yan, B.B. Kadomtsev

PACS: 01.10.Fv, 52.80.-s, 92.60.Pw, 94.20.wq, 52.35.Py, 52.55.Hc, 52.25.Fi

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions