S.V. ShchepetovLebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences
Address: Leninsky prosp. 53, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (499) 135 42 64
Fax: +7 (499) 135 78 80
Website:


See also: A.V. Gurevich, L.M. Kovrizhnykh, A.P. Chubenko, V.A. Ryabov, V.L. Ginzburg, A.N. Karashtin, B.M. Smirnov, E.L. Feinberg, Yu.V. Kopaev, S.V. Mirnov, V.P. Smirnov, G.A. Askar’yan, G.A. Mesyats, V.I. Ilgisonis, B.B. Kadomtsev

PACS: 52.55.Hc, 52.25.Fi, 52.35.Py, 94.20.wq, 52.80.-s, 92.60.Pw, 01.10.Fv,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions