Author Index

/

1985

/

SeptemberA

Al’tshuler L.V.
Aleksandrov A.P.
Aminov L.K.
Anisimov S.I.

B

Balykin V.I.
Bunkov Yu.M.

E

Éidman B.Ya.

F

I

Izyumov Yu.A.

K

Kalitkin N.N.
Kulakovskii V.D.
Kunin V.V.

L

Leonas V.B.
Letokhov V.S.
Lysenko V.G.

M

Minogin V.G.

N

Nemtsov B.E.

P

Pavlov V.I.
Petrov Yu.V.

R

Rodionov I.D.

S

Sadovskii V.D.
Shcherbinin V.E.
Shur Ya.S.
Sidorov S.K.
Sukhorukov A.I.

T

Taluts G.G.
Teplov M.A.
Timofeev V.B.
Trapeznikov V.A.
Tuchkevich V.M.

V

Volovik G.E.
Vonsovskii S.V.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions