Author Index

/

1985

/

June#

A

B

Basov N.G.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

Belyantsev A.M.

C

Chertoprud V.E.

D

Dmitriev A.P.

F

Frolov K.V.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

G

I

Isakov A.I.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

Ishlinskii A.Yu.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

K

Kamilov I.K.
Kirillov-Ugryumov V.G.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

Klepikov N.P.
Kvon Z.D.

L

Lalov I.I.
Landsberg L.G.
Linkin V.M.

M

Migdal A.B.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

Moroz V.I.
Mulyukova N.B.
Mustel’ E.R.

O

Oertel D.
Ovsyuk V.N.

R

Romanov Yu.A.
Rozhanskii V.A.

S

Sanina V.A.
Shcherbakov I.A.
Smolenskii G.A.
Subbotin V.I.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

T

Topcheev Yu.I.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)

Tsendin L.D.

V

Velikhov E.P.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, A.I. Isakov, A.Yu. Ishlinskii, V.G. Kirillov-Ugryumov, A.B. Migdal, V.I. Subbotin, Yu.I. Topcheev, K.V. Frolov “Viktor Mikhailovich Kolobashkin (Obituary)28 532–533 (1985)
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions