Author Index

/

1985

/

MarchC

Chudinov V.G.

D

Dorman L.I.

G

I

Ievlev V.M.

K

Kadomtsev B.B.
Kaganov M.I.
Khlopov M.Yu.
Klotsman S.M.
Kutateladze S.S.

L

Lagarkov A.N.
Libin I.Ya.

M

Mandel’shtam S.L.

P

Polnarev A.G.

S

Sheindlin A.E.
Smirnov B.M.
Somov B.V.

T

Tindo I.P.
Trapeznikov V.A.

U

Urnov A.M.

Y

Yakubov I.T.

Z

Zhitnik I.A.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions