Author Index

/

1984

/

AugustA

Akhiezer A.I.

B

Bar’yakhtar V.G.
Borovik-Romanov A.S.
Burshtein A.I.
Bykov V.P.

F

Fabrikant I.I.

K

Kazanskii A.K.
Kovrizhnykh L.M.

L

N

O

P

Peletminskii S.V.

R

Rudashevskii E.G.

S

Savchenko M.A.
Shavrov V.G.
Shchepkin M.G.

T

Turov E.A.

V

Vlasov K.B.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions