Author Index

/

1984

/

DecemberA

Aleksandrov A.P.
Alferov Zh.I.
Anisovich V.V.

B

Basov N.G.
Bulaevskii L.N.
Buzdin A.I.

F

Frenkel’ V.Ya.

K

Kobrinskii M.N.
Kulich M.L.
Kulikov N.I.

N

Nyiri J.

P

Panyukov S.V.
Prokhorov A.M.

S

Shabel’skii Yu.M.
Skrotskii G.V.

T

Tugushev V.V.

V

Vul B.M.

Z

Zakharchenya B.P.
Zhurkov S.N.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions