S.N. Zhurkov
Personalia

  1. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, G.V. Kurdyumov et alSerafim Nikolaevich Zhurkov (on his eightieth birthday)28 642–643 (1985)
  2. V.M. Tuchkevich “Serafim Nikolaevich Zhurkov (on his seventieth birthday)18 478–480 (1975)
  3. B.P. Konstantinov “Serafim Nikolaevich Zhurkov (on his sixtieth birthday)8 800–804 (1966)

Signed personalia

  1. Zh.I. Alferov, V.E. Golant, V.I. Gol’danskii et alIn memory of Viktor Yakovlevich Frenkel’40 849–850 (1997)
  2. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, N.G. Basov et alVladimir Maksimovich Tuchkevich (on his eightieth birthday)27 980–982 (1984)
  3. D.G. Alkhazov, K.V. Donskoi, S.N. Zhurkov et alYurii Aleksandrovich Dunaev18 389–390 (1975)
  4. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, N.G. Basov et alVladimir Maksimovich Tuchkevich (on his seventieth birthday)18 76–78 (1975)
  5. L.A. Artsimovich, I.I. Guervich, S.N. Zhurkov et alAnatolii Petrovich Aleksandrov (on his seventieth birthday)16 167–169 (1973)
  6. A.I. Ansel’m, S.N. Zhurkov, N.N. Lebedev et alGEORGII ABRAMOVICH GRINBERG (on his Seventieth Birthday)13 427–428 (1970)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, Zh.I. Alferov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, E.L. Feinberg, V.A. Matveev, A.P. Aleksandrov, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 01.30.Ee, 85.30.-z, 01.60., 85.30.Kk, 77.22.Jp, 82.35.-x, 65.40.De, 28.90.+i, 01.10.Cr, 41.85.Lc

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions