Author Index

/

1983

/

SeptemberB

Basov N.G.
Belintsev B.N.
Bochkov G.N.

G

Gantmakher V.F.
Ginzburg D.A.
Gruzinskii V.V.
Gurfinkel’ V.S.

K

Kuzovlev Yu.E.

L

Latash L.P.
Levchenko E.B.
Linde A.D.

M

Malkin V.B.
Mel’nichuk P.V.
Mileiko S.T.

O

Osovets S.M.

P

Pasternak E.B.
Ponyatovskii E.G.
Prokhorov A.M.

S

Stepanov B.I.

T

Tatarchenko V.A.
Tolkachev V.A.
Tyapkin A.A.

V

Z

Zenkov L.R.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions