Author Index

/

1983

/

MayB

Basov N.G.
Bogdanov S.V.

E

Efremov A.V.
Éstulin I.V.

G

Gabovich M.D.

K

Khoze V.A.
  • V.A. Khoze, M.A. Shifman “Heavy quarks26 387–424 (1983)

Kuz’menko N.E.
Kuznetsova L.A.
Kuzyakov Yu.Ya.

N

Nikol’skii S.I.

P

Plotnikov A.F.

R

Rozental’ I.L.
Rzhanov A.V.

S

Shifman M.A.
  • V.A. Khoze, M.A. Shifman “Heavy quarks26 387–424 (1983)

Shotov A.P.

U

Usov V.V.

V

Vavilov V.S.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions