Author Index

/

1983

/

MarchF

Frenkel’ V.Ya.

G

Gol’danskii V.I.
  • R.G. Vasil’kov, V.I. Gol’danskii, V.V. Orlov “Electrical breeding26 228–244 (1983)

Grinberg A.P.

K

Kadomtsev B.B.
Khariton Yu.B.

O

Oganesyan Yu.T.
Orlov V.V.
  • R.G. Vasil’kov, V.I. Gol’danskii, V.V. Orlov “Electrical breeding26 228–244 (1983)

P

Petrzhak K.A.

S

Shafranov V.D.

V

Vasil’kov R.G.
  • R.G. Vasil’kov, V.I. Gol’danskii, V.V. Orlov “Electrical breeding26 228–244 (1983)

Z

Zel’dovich Ya.B.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions