Author Index

/

1982

/

FebruaryB

K

Khaimovich E.P.
Khristiansen G.B.
Kogan L.R.
Kostenko V.I.

M

Makarov M.M.
Matveenko L.I.
Moiseev I.G.

N

S

Severnyi A.B.
Simonov Yu.A.
Smolyakov B.P.
Sorochenko R.L.

Z

Zheleznyakov V.V.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions