Author Index

/

1982

/

OctoberC

Chernavskii D.S.

E

G

Goshchitskii B.N.

I

K

L

Lifshitz I.M.

M

Migdal A.B.

N

Nesterikhin Yu.E.

O

P

Pilipetskii N.F.
Ptitsyn O.B.

R

Rautian S.G.

S

Sadovskii V.D.
Sagaradze V.V.
Samokhvalov A.A.
Shcherbinin V.E.
Shkunov V.V.
Shtokman M.I.
Shul’ga N.F.
Shur Ya.S.
Shuryak E.V.
Sidorov S.K.
Sobolev N.N.
Sokolov Yu.L.
Syutkina V.I.

T

V

Vainshtein B.K.

Y

Yakovlev V.P.

Z

Zel’dovich B.Ya.
Zolot’ko A.S.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions