Edwin H. LokkInstitute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences
Address: pl. Vvedenskogo 1, Fryazino, Moscow Region, 141120, Russian Federation
Website:


See also: A.V. Vashkovskii, V.L. Ginzburg, B.M. Bolotovskii, V.M. Agranovich, G.A. Askar’yan, Yu.A. Kravtsov, S.N. Stolyarov, A.V. Gurevich, V.G. Veselago, G.V. Rozenberg, I.M. Frank, D.A. Kirzhnits, E.D. Tereshchenko, M.A. Osipov, A.N. Kozlova

PACS: 78.20.Ci, 41.20.Jb, 42.25.Gy, 41.20.Gz, 42.25.Fx, 75.70.-i, 42.15.-i, 01.10.Fv, 41.20.-q, 78.66.-w, 42.25.-p, 78.66.Bz

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions