A.N. Kozlova
Articles

  1. N.N. Malov, A.N. Kozlova “Demonstration of Michelson interferometer operating with 3-cm electromagnetic waves11 604–605 (1969)
  2. A.N. Kozlova, V.S. Etkin “Lecture demonstrations of certain wave phenomena in the 3 cm band12 295–297 (1969)
  3. A.N. Kozlova “Certain new demonstrations for the physics course11 274–275 (1968)
  4. A.N. Kozlova, Yu.A. Khvorov “The new physics demonstrations9 916–917 (1967)
  5. N.N. Malov, A.N. Kozlova “New demonstrations in physics7 884–887 (1965)

See also: N.N. Malov, B.Sh. Perkal’skis, V.S. Etkin, Yu.A. Khvorov, V.G. Veselago, V.L. Larin, E.D. Tereshchenko, S.N. Stolyarov, V.V. Novikov, G.I. Makarov, A.V. Kukushkin, Yu.A. Kravtsov, N.V. Bakhmet’eva, A.V. Dorofeenko, A.A. Rukhadze

PACS: 41.20.Jb, 84.40.Az, 84.30.Qi, 07.60.Ly, 43.10.Sv, 43.38.Ja, 43.38.Kb, 43.58.Kr, 07.07.Hj, 77.22.-d, 84.40.Ba, 01.50.My, 84.40.Ua, 84.70.+p, 42.79.Ci

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions