Anatolii V. VashkovskiiInstitute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences
Address: pl. Vvedenskogo 1, Fryazino, Moscow Region, 141120, Russian Federation
Website:


See also: E.H. Lokk, V.L. Ginzburg, B.M. Bolotovskii, V.M. Agranovich, G.A. Askar’yan, A.V. Gurevich, R.A. Silin, E.L. Feinberg, Yu.V. Kopaev, Yu.V. Gulyaev, S.N. Stolyarov, P.S. Kop’ev, E.H. Lock, G.V. Rozenberg, V.V. Zheleznyakov

PACS: 78.20.Ci, 01.10.Fv, 41.20.-q, 78.66.-w, 42.25.-p, 78.66.Bz, 41.20.Jb, 42.25.Gy

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions