Anatolii V. VashkovskiiInstitute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences
Address: pl. Vvedenskogo 1, Fryazino, Moscow Region, 141120, Russian Federation
Website:


See also: E.H. Lokk, V.L. Ginzburg, B.M. Bolotovskii, V.M. Agranovich, G.A. Askar’yan, A.V. Gurevich, R.A. Silin, Yu.V. Kopaev, E.L. Feinberg, V.V. Zheleznyakov, G.V. Rozenberg, E.H. Lock, D.A. Kirzhnits, S.N. Stolyarov, P.S. Kop’ev

PACS: 78.20.Ci, 41.20.Jb, 42.25.Gy, 78.66.Bz, 78.66.-w, 41.20.-q, 01.10.Fv, 42.25.-p,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions