A.V. TolmachevaScientific Research Institute of Radio Physics
Address: ul. B. Pecherskaya 25, Nizhnii Novgorod, 603600, Russian Federation


See also: V.L. Ginzburg, E.D. Tereshchenko, G.P. Komrakov, E.N. Sergeev, V.O. Rapoport, S.V. Polyakov, D.S. Kotik, N.A. Mityakov, V.P. Uryadov, V.V. Belikovich, N.V. Bakhmet’eva, V.L. Frolov, V.G. Vertogradov, B.Z. Khudukon, G.G. Vertogradov

PACS: 41.20.Jb, 52.35.Mw, 94.20.-y, 41.60.Cr, 42.25.Ja, 52.59.-f, 84.40.Ik, 87.10.+e, 96.50.S-, 98.70.Sa

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions