G.P. KomrakovScientific Research Institute of Radio Physics
Address: ul. B. Pecherskaya 25, Nizhnii Novgorod, 603600, Russian Federation


See also: V.L. Ginzburg, V.O. Rapoport, N.A. Mityakov, V.V. Belikovich, D.S. Kotik, V.L. Frolov, A.V. Gurevich, E.D. Tereshchenko, V.P. Uryadov, E.N. Sergeev, S.V. Polyakov, A.V. Tolmacheva, N.V. Bakhmet’eva, V.G. Vertogradov, B.Z. Khudukon

PACS: 41.20.Jb, 52.35.Mw, 94.20.-y, 94.20.dj, 01.10.Fv, 94.20.dv, 94.20.ws, 94.20.wc, 98.70.Sa, 96.50.S-, 52.59.-f, 84.40.Ik, 87.10.+e, 41.60.Cr, 42.25.Ja,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions