G.P. KomrakovScientific Research Institute of Radio Physics
Address: ul. B. Pecherskaya 25, Nizhnii Novgorod, 603600, Russian Federation


See also: V.L. Ginzburg, N.A. Mityakov, V.O. Rapoport, V.L. Frolov, V.V. Belikovich, D.S. Kotik, A.V. Gurevich, E.D. Tereshchenko, V.P. Uryadov, A.V. Tolmacheva, S.V. Polyakov, E.N. Sergeev, N.V. Bakhmet’eva, V.G. Vertogradov, G.G. Vertogradov

PACS: 41.20.Jb, 52.35.Mw, 94.20.-y, 41.60.Cr, 42.25.Ja, 52.59.-f, 84.40.Ik, 87.10.+e, 96.50.S-, 98.70.Sa, 01.10.Fv, 94.20.dj, 94.20.dv, 94.20.ws, 94.20.wc

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions