G.G. VertogradovRostov State University
Address: Zorge str. 7, Rostov-on-Don, 344090, Russian Federation
Fax: +7 (8632) 285 667


See also: V.L. Ginzburg, E.D. Tereshchenko, V.G. Vertogradov, D.S. Kotik, A.V. Tolmacheva, B.Z. Khudukon, V.P. Uryadov, V.L. Frolov, N.V. Bakhmet’eva, V.V. Belikovich, G.P. Komrakov, N.A. Mityakov, S.V. Polyakov, V.O. Rapoport, E.N. Sergeev

PACS: 41.20.Jb, 52.35.Mw, 94.20.-y, 41.60.Cr, 42.25.Ja, 52.59.-f, 84.40.Ik, 87.10.+e, 96.50.S-, 98.70.Sa

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions