G.N. Shkerdin
Articles

  1. G.N. Shkerdin “Problems of integrated optics30 549–550 (1987)
  2. Yu.V. Gulyaev, V.V. Proklov, G.N. Shkerdin “Diffraction of light by sound in solids21 29–57 (1978)

See also: Ya.A. Smorodinskii, Yu.V. Gulyaev, V.V. Proklov, B.M. Smirnov, A.P. Silin, A.N. Matveev, T.O. Vreden-Kobetskaya, S.M. Zhebrovskii

PACS: 01.30.Vv, 42.82.Et, 42.82.Cr, 42.82.Gw, 43.35.Sx, 78.20.Hp

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions