V.V. Proklov
Articles

  1. Yu.V. Gulyaev, V.V. Proklov, G.N. Shkerdin “Diffraction of light by sound in solids21 29–57 (1978)

See also: G.N. Shkerdin, Yu.V. Gulyaev

PACS: 43.35.Sx, 78.20.Hp

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions