Vadim S. AnishchenkoVadim S. Anishchenko
International Research Institute of Nonlinear Dynamics, Department of Physics, N.G. Chernyshevskii; Saratov State University
Address: ul. Astrakhanskaya 83, Saratov, 410012, Russian Federation
Website:

Physics Department, Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky
Address: ul. Astrakhanskaya 83, Saratov, 410012, Russian Federation
Phone: +7 (8452) 26 16 96
Fax: +7 (8452) 27 85 29
Website:

In memoria of Vadim Semenovich Anishchenko (318 KB)


Articles

  1. G.I. Strelkova, V.S. Anishchenko “Spatio-temporal structures in ensembles of coupled chaotic systems63 145–161 (2020)
  2. V.S. Anishchenko, S.V. Astakhov “Poincaré recurrence theory and its applications to nonlinear physics56 955–972 (2013)
  3. A.N. Pavlov, V.S. Anishchenko “Multifractal analysis of complex signals50 819–834 (2007)
  4. V.S. Anishchenko, T.E. Vadivasova, G.A. Okrokvertskhov, G.I. Strelkova “Statistical properties of dynamical chaos48 151–166 (2005)
  5. V.S. Anishchenko, A.B. Neiman, F. Moss, L. Shimansky-Geier “Stochastic resonance: noise-enhanced order42 7–36 (1999)

See also: G.I. Strelkova, G.R. Ivanitskii, V.I. Nekorkin, M.I. Rabinovich, A.N. Pavlov, S.P. Kuznetsov, S.V. Astakhov, A.V. Borisov, V.I. Klyatskin, T.E. Vadivasova, G.A. Okrokvertskhov, A.E. Hramov, Yu.L. Klimontovich, S.V. Prants, I.S. Mamaev

PACS: 05.45.-a, 05.45.Ra, 05.45.Xt, 05.65.+b, 05.45.Pq, 05.45.Tp, 02.50.-r, 47.52.+j, 02.50.Ey, 05.40.+j, 05.45.+b, 87.70.+c

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions