Issues

 / 

2011

 / 

July

  

Conferences and symposia


On econophysics and its place in modern theoretical economics

 a,  a,  b,  b,  c, d
a Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, Leninsky prosp. 53, Moscow, 119991, Russian Federation
b Academy of Military Sciences of the Russian Federation, Universitetskii prosp. 14, Moscow, 119330, Russian Federation
c Institute of Technology and Processing of Glass Structures, Russian Academy of Sciences, prosp. Stroitelei 1, Saratov, 410044, Russian Federation
d Corporation Kurs, ul. 2-Baumanskaya 9/23, build. 18, Moscow, 107005, Russian Federation

Econophysics and evolutionary economics (Scientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences, 2 November 2010).

Fulltext pdf (163 KB)
Fulltext is also available at DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107i.0767
PACS: 89.65.Gh, 89.75.−k (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107i.0767
URL: https://ufn.ru/en/articles/2011/7/h/
Citation: Chernavskii D S, Starkov N I, Malkov S Yu, Kosse Yu V, Shcherbakov A V "On econophysics and its place in modern theoretical economics" Phys. Usp. 54 742–749 (2011)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

2nd, November 2010

Оригинал: Чернавский Д С, Старков Н И, Малков С Ю, Косе Ю В, Щербаков А В «Об эконофизике и её месте в современной теоретической экономике» УФН 181 767–773 (2011); DOI: 10.3367/UFNr.0181.201107i.0767

References (26) ↓ Cited by (7) Similar articles (20)

 1. Polterovich V M Ekonomicheskaya Nauka Sovremennoi Rossii (1) 46 (1998)
 2. Hodgson G M Evol. Inst. Econ. Rev. 4 (1) 7 (2007); Per. na russk. yaz., Khodzhson Dzh Ekonomicheskii Vestnik Rostovskogo Gosudarstvennogo Universiteta 6 (2) 8 (2008)
 3. Schumpeter J Theorie Der Wirtschaftlichen Entwicklung (Leipzig: Duncker & Humblot, 1912); Schumpeter J The Theory Of Economic Development (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1983); Shumpeter I Teoriya Ekonomicheskogo Razvitiya (M.: Progress, 1982)
 4. Maevskii V I 5-i Mezhdunar. simp. po evolyutsionnoi ekonomike (M.: Institut ekonomiki RAN, 2004) p. 91
 5. Maevskii V I Vvedenie v Evolyutsionnuyu Makroekonomiku (M.: Yaponiya segodnya, 1997)
 6. Zhang W-B Synergetic Economics: Time And Change In Nonlinear Economics (Berlin: Springer-Verlag, 1991); Zang V-B Sinergeticheskaya Ekonomika: Vremya i Peremeny v Nelineinoi Ekonomicheskoi Teorii (M.: Mir, 1999)
 7. Chernavskii D S, Starkov N I, Shcherbakov A V Usp. Fiz. Nauk 172 1045 (2002); Chernavskii D S, Starkov N I, Shcherbakov A V Phys. Usp. 45 977 (2002)
 8. Robinson J The Economics Of Imperfect Competition (London: Macmillan and Co., 1948); Robinson Dzh Ekonomicheskaya Teoriya Nesovershennoi Konkurentsii (M.: Progress, 1986) p. 101
 9. Kachalov I http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=781
 10. Chernavskii D S Strategicheskaya Stabil’nost’ (1) 37 (2004)
 11. Chernavskii D S, Chernavskaya N M Biofizika 54 139 (2009); Chernavskii D S, Chernavskaya N M Biophysics 54 103 (2009)
 12. Kapitsa S P, Kurdyumov S P, Malinetskii G G Sinergetika i Prognozy Budushchego (M.: Nauka, 1997)
 13. Chernavskii D S, Chernavskaya N M J. Theor. Biol. 50 13 (1975)
 14. Chernavskii D S Sinergetika i Informatsiya (M.: URSS, 2004)
 15. Chernavskii D S, Shcherbakov A V, Zul’pukarov M-G M "Model’ konkurentsii" Preprint №64 (M.: Institut prikladnoi matematiki im. M.V. Keldysha, 2006)
 16. Zul’pukarov M -G M Trudy 7-go Mezhdunar. simp. po evolyutsionnoi ekonomike (Pod red. V I Maevskogo) (M.: Izd-vo Instituta ekonomiki RAN, 2009)
 17. Chernavskii D S, Starkov N I Trudy 9-go Mezhdunar. simp. po evolyutsionnoi ekonomike (Pod red. V I Maevskogo) (M.: Izd-vo Instituta ekonomiki RAN, 2010)
 18. Chernavskii D S i dr. Istoriya i Sinergetika (Otv. red. S Yu Malkov, A V Korotaev) 2-e izd. (M.: URSS, 2010) p. 142
 19. Chernavskaya N M, Shchepetov D S, Vasil’eva L Yu Fundamental’nye Fiziko-matematicheskie Problemy i Modelirovanie Tekhniko-tekhnologicheskikh Problem Vyp. 7 (Pod red. L A Uvarovoi) (M.: Yanus-K, 2004) p. 263
 20. Chernavskaya N M i dr. Ekologo-ekonomicheskaya Deyatel’nost’ Predpriyatii pri Tekhnogeneze i Chrezvychainykh Situatsiyakh (M.: Yanus-K, 2010)
 21. Yudanov A Yu Opyt Konkurentsii v Rossii. Prichiny Uspekhov i Neudach (M.: Izd-vo INTRAS - KNORUS, 2007)
 22. Shcherbakov A V Kabeli Provoda (5) 6 (2008)
 23. Akaev A A Dokl. Ross. Akad. Nauk 434 749 (2010); Akaev A A Dokl. Math. 82 824 (2010)
 24. Akaev A A, Sadovnichii V A Dokl. Ross. Akad. Nauk 435 320 (2010); Akaev A A, Sadovnichii V A Dokl. Math. 82 978 (2010)
 25. Vidov P V, Romanovskii M Yu Usp. Fiz. Nauk 181 774 (2011); Vidov P V, Romanovskii M Yu Phys. Usp. (7) (2011)
 26. Dubovikov M M, Starchenko N V Usp. Fiz. Nauk 181 779 (2011); Dubovikov M M, Starchenko N V Phys. Usp. (7) (2011)

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions