Issues

 / 

1998

 / 

April

  

Bibliography


The Fokker-Planck equation


Sumy State University, ul. Rimskogo-Korsakova 2, Sumy, 244007, Ukraine
PACS: 02.50.+r, 05.45.+b
DOI: 10.1070/PU1998v041n04ABEH000388
URL: https://ufn.ru/en/articles/1998/4/g/
Citation: Olemskoi A I "The Fokker-Planck equation" Phys. Usp. 41 411–416 (1998)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:    « -» 168 475–480 (1998); DOI: 10.3367/UFNr.0168.199804h.0475

References (10) ↓ Cited by (2) Similar articles (3)

  1. Risken H The Fokker-Planck Equation (Springer Series in Synergetics) Vol. 18 (Berlin, New York: Springer-Verlag, 1989)
  2. Khaken G Sinergetika (M.: Mir, 1980)
  3. Gardiner K V Stokhasticheskie Metody v Estestvennykh Naukakh (M.: Mir, 1986)
  4. Khorstkhemke V, Lefevr R Indutsirovannye Shumom Perekhody (M.: Mir, 1987)
  5. Van Kampen N G Stokhasticheskie Protsessy v Fizike i Khimii: Teoriya i Primenenie v Fizike, Khimii i Biologii (M.: Vysshaya shkola, 1990)
  6. Doi M, Edwards S F The Theory Of Polymer Dynamics (Oxford: Clarendon Press, 1987)
  7. Lifshits E M, Pitaevskii L P Fizicheskaya Kinetika (M.: Nauka, 1979)
  8. Cooper F, Khare A, Sukhatme U Phys. Rep. 251 267 (1995)
  9. Forster D Gidrodinamicheskie Fluktuatsii, Narushennaya Simmetriya i Korrelyatsionnye Funktsii (M.: Atomizdat, 1980)
  10. Olemskoi A I Sov. Sci. Rev. Physics Reviews 18 1 (1996), Ed. I M Khalatnikov

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions