Issues

 / 

1988

 / 

September

  

Reviews of topical problems


The physics of magnetic domains

PACS: 75.60.Ch, 75.10.−b, 75.30.Kz, 75.50.Ee (all)
DOI: 10.1070/PU1988v031n09ABEH005621
URL: https://ufn.ru/en/articles/1988/9/b/
Citation: Bar’yakhtar V G, Bogdanov A N, Yablonskii D A "The physics of magnetic domains" Sov. Phys. Usp. 31 810–835 (1988)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Барьяхтар В Г, Богданов А Н, Яблонский Д А «Физика магнитных доменов» УФН 156 47–92 (1988); DOI: 10.3367/UFNr.0156.198809b.0047

References (142) ↓ Cited by (72) Similar articles (20)

 1. Landau L D, Lifshits E M "K teorii dispersii magnitnoi pronitsaemosti ferromagnitnykh tel" Sobranie Sochinenii Vol. 1 (M.: Nauka, 1969); Landau L D, Lifshitz E M Phys. Z. Sowjetunion 8 153 (1935)
 2. Craik D J, Tebble R S Ferromagnetism And Ferromagnetic Domains (Amsterdam: North-Holland, 1965)
 3. Vonsovskii S V Magnetizm (M.: Nauka, 1971)
 4. Braun U F Mikromagnetizm (M.: Nauka, 1979)
 5. Vonsovskii S V (Red.) Fizika Ferromagnitnykh Oblastei (M.: IL, 1951)
 6. Vonsovskii S V (Red.) Magnitnaya Struktura Ferromagnetikov (M.: IL, 1959)
 7. Dillon J F (Jr.) Magnetism Vol. 3 (New York: Academic Press, 1963)
 8. Privorotskii I A Usp. Fiz. Nauk 108 43 (1972); Privorotskii I A Sov. Phys. Usp. 15 555 (1973)
 9. Bobek E, Della-Torre E Tsilindricheskie Magnitnye Domeny (M.: Energiya, 1977)
 10. Lisovskii F V Fizika TsMD (M.: Sov. radio, 1978)
 11. Bar’yakhtar V G i dr. Usp. Fiz. Nauk 121 593 (1977); Bar’yakhtar V G et al. Sov. Phys. Usp. 20 298 (1977)
 12. Bar’yakhtar V G, Borovik A E, Popov V A Pis’ma ZhETF 9 634 (1969)
 13. Bar’yakhtar V G, Borovik A E, Popov V A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 62 2233 (1972)
 14. Peierls R Proc. R. Soc. London A 155 613 (1936)
 15. London F Physica 3 450 (1936)
 16. Landau L D Zh. Eksp. Teor. Fiz. 7 371 (1937)
 17. Bar’yakhtar V G i dr. Pis’ma ZhETF 10 292 (1969)
 18. Bar’yakhtar V G i dr. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 58 494 (1970); Bar’yakhtar V G et al. Sov. Phys. JETP 31 264 (1970)
 19. Dudko K L, Eremenko V V, Fridman V M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 61 678 (1971)
 20. Dudko K L, Eremenko V V, Fridman V M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 61 1553 (1971)
 21. King A, Paquette D Phys. Rev. Lett. 30 662 (1973)
 22. Bar’yakhtar V G i dr. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 59 1299 (1970); Bar’yakhtar V G et al. Sov. Phys. JETP 32 709 (1970)
 23. Bar’yakhtar V G i dr. Fiz. Tverd. Tela 13 3232 (1971); Bar’yakhtar V G et al. Sov. Phys. Solid State 13 2718 (1971)
 24. Bar’yakhtar V G, Klepikov V F, Stefanovskii E P Fiz. Met. Metalloved. 34 (2) 251 (1972); Bar’yakhtar V G, Klepikov V F, Stefanovskii E P Phys. Met. Metallogr. 34 (2) 23 (1972)
 25. Bar’yakhtar V G, Borovik A E, Stefanovskii E P UFZh 17 1566 (1972)
 26. Bar’yakhtar V G i dr. Fiz. Tverd. Tela 14 1116 (1972); Bar’yakhtar V G et al. Sov. Phys. Solid State 14 955 (1972)
 27. Bar’yakhtar V G Trudy Mezhdunarodnoi konf. po magnetizmu, Moskva, 22 - 28 avgusta 1973 g. Vol. 6 (M.: Nauka, 1974) p. 25
 28. Bar’yakhtar V G, Popov V A Problemy Fiziki Tverdogo Tela (Sverdlovsk: IFM UNTs AN SSSR, 1975) p. 193
 29. Bar’yakhtar V G, Ivanov B A Fizika Kondensirovannogo Sostoyaniya i Primenenie Yaderno-fizicheskikh Metodov v Biologii (L.: LIYaF AN SSSR, 1979) p. 94
 30. Ivanov B A Trudy Vsesoyuznoi konferentsii po fizike nizkikh temperatur Vol. 2 (Khar’kov, 1980) p. 113
 31. Bar’yakhtar V G, Ivanov B A Sov. Sci. Phys. Rev. A Phys. Rev. 6 403 (1985)
 32. Jacobs I S, Lawrence P E Phys. Rev. 164 866 (1967)
 33. Dillon J F, Chen E Y Phys. Rev. Lett. 33 98 (1974)
 34. Dillon J F, Chen E Y, Guggenheim H J Solid State Commun. 16 371 (1975)
 35. Vitebskii I M, Yablonskii D A Fiz. Tverd. Tela 19 3388 (1977); Vitebskii I M, Yablonskii D A Sov. Phys. Solid State 19 1978 (1977)
 36. Trunov V A i dr. Fiz. Tverd. Tela 22 2756 (1980); Trunov V A et al. Sov. Phys. Solid State 22 1607 (1980)
 37. Bartashevich M I, Deryagin A V Fiz. Tverd. Tela 26 1505 (1984); Bartashevich M I, Deryagin A V Sov. Phys. Solid State 26 914 (1984)
 38. Kacharyan K N, Rudashevskii E G Kratkie Soobshch. Po Fizike FIAN SSSR (7) 29 (1972)
 39. Blazey K W, Rohrer H, Webster R Phys. Rev. Lett. 4 2287 (1971)
 40. Rohrer H AIP Conf. Proc. 24 258 (1975)
 41. Rives J E, Benedict V Phys. Rev. B 12 1908 (1975)
 42. Gapon N V, Dudko K L Zh. Eksp. Teor. Fiz. 77 1528 (1979); Gapon N V, Dudko K L Sov. Phys. JETP 50 766 (1979)
 43. Zhuravlev A V, Telepa V T FNT 12 1056 (1986)
 44. Morishita T et al. Solid State Commun. 20 123 (1976)
 45. Kharchenko N F et al. Solid State Commun. 22 463 (1977)
 46. Kharchenko I F Pis’ma ZhETF 25 258 (1977)
 47. Belyaeva A I, Stel’makhov Yu N, Potakova V A Fiz. Tverd. Tela 19 3124 (1977); Belyaeva A I, Stel’makhov Yu N, Potakova V A Sov. Phys. Solid State 19 1826 (1977)
 48. Gnatchenko S L, Kharchenko N F, Shimchak R G Izv. AN SSSR Ser. Fiz. 44 1460 (1980); Gnatchenko S L, Kharchenko I F, Szymczak R G Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 44 (7) 121 (1980)
 49. Avaeva I G, Lisovskii F V, Shapovalov V I Fiz. Tverd. Tela 17 1488 (1975); Avaeva I G, Lisovskii F V, Shapovalov V I Sov. Phys. Solid State 17 966 (1975)
 50. Lisovskii F V, Mansvetova E G, Shapovalov V I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 71 1443 (1976)
 51. Galkin A A, Dan’shin N K, Vetchinov A V FNT 2 1311 (1976); A. A. Galkin A A, Dan’shin N K Vetchinov A V Sov. J. Low Temp. Phys. 2 640 (1976)
 52. Eremenko V V i dr. Pis’ma ZhETF 40 219 (1984); Eremenko V V et al. JETP Lett. 40 986 (1984)
 53. Dan’shin N K, Kovtun N M, Sdvizhkov M A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 89 203 (1985)
 54. Eremenko V V, Klochko A V, Naumenko V M Pis’ma ZhETF 40 219 (1984); Eremenko V V, Klochko A V, Naumenko V M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 89 1002 (1985)
 55. Kotyuzhanskii B D, Prozorova L A Tezisy dokladov Vsesoyuznogo seminara "Magnitnye fazovye perekhody i kriticheskie yavleniya" (Makhachkala, 1984) p. 32
 56. Eremenko V V, Klochko A V, Naumenko V M Fiz. Tverd. Tela 28 1768 (1986); Eremenko V V, Klochko A V, Naumenko V M Sov. Phys. Solid State 28 976 (1986)
 57. Klochan V A i dr. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 81 627 (1981); Klochan V A et al. Sov. Phys. JETP 54 335 (1981)
 58. Troitskii G A, Khmara V M Tezisy dokladov XVI Vsesoyuznoi konferentsii po fizike magnitnykh yavlenii (Tula, 1983) p. 191
 59. Bar’yakhtar V G i dr. Pis’ma ZhETF 41 299 (1985); Bar’yakhtar V G et al. JETP Lett. 41 397 (1985)
 60. Bar’yakhtar V G i dr. Preprint №34R (Kiev: ITF AN USSR, 1985)
 61. Bar’yakhtar V G, Bogdanov A N, Yablonskii D A Fiz. Tverd. Tela 28 87 (1986); Bar’yakhtar V G, Bogdanov A N, Yablonskii D A Sov. Phys. Solid State 28 45 (1986)
 62. Bar’yakhtar V G, Bogdanov A N, Yablonskii D A UFZh 31 266 (1986)
 63. Bar’yakhtar V G, Bogdanov A N, Yablonskii D A Fiz. Tverd. Tela 28 3333 (1986); Bar’yakhtar V G, Bogdanov A N, Yablonskii D A Sov. Phys. Solid State 28 1876 (1986)
 64. Kharchenko N F, Eremenko V V, Belyi L I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 55 419 (1968)
 65. Lisovskii F V, Shapovalov V I Pis’ma ZhETF 20 128 (1974)
 66. Kharchenko N F, Eremenko V V, Gnatchenko S L Pis’ma ZhETF 612 (1974)
 67. Dikshtein I E i dr. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 79 507 (1980)
 68. Zvezdin A K, Kalenkov S G Fiz. Tverd. Tela 14 2835 (1972); Zvezdin A K, Kalenkov S G Sov. Phys. Solid State 14 2458 (1972)
 69. Belyaeva A I, Kotlyarevskii M M, Stel’makhov Yu N Fiz. Tverd. Tela 18 2229 (1976); Belyaeva A I, Kotlyarevskii M M, Stel’makhov Yu N Sov. Phys. Solid State 18 1297 (1976)
 70. Vas’kovskii V O, Kandaurova G S, Sinitsyn G S Fiz. Tverd. Tela 19 1245 (1977); Vas’kovskii V O, Kandaurova G S, Sinitsyn G S Sov. Phys. Solid State 19 725 (1977)
 71. Kovtun N M, Khokhlov V A Fiz. Tverd. Tela 21 320 (1979); Kovtun N M, Khokhlov V A Sov. Phys. Solid State 21 191 (1979)
 72. Bar’yakhtar V G i dr. Fiz. Tverd. Tela 26 389 (1984); Bar’yakhtar V G et al. Sov. Phys. Solid State 26 231 (1984)
 73. Kandaurova G S, Pamyatnykh L A Pis’ma ZhTF 8 600 (1982); Kandaurova G S, Pamyatnykh L A Sov. Tech. Phys. Lett. 8 261 (1982)
 74. Kandaurova G S, Pamyatnykh L A, Fikhtner R E Zh. Tekh. Fiz. 54 1202 (1984); Kandaurova G S, Pamyatnykh L A, Fikhtner R E Sov. Phys. Tech. Phys. 29 687 (1984)
 75. Tarasenko V V, Chenskii E V, Dikshtein I E Zh. Eksp. Teor. Fiz. 70 2178 (1976)
 76. Bar’yakhtar V G, Ivanov B A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 72 1504 (1977)
 77. Ivanov B A, Krasnov V P, Sukstanskii A L FNT 4 204 (1978); Ivanov B A, Krasnov V P, Sukstanskii A L Sov. J. Low Temp. Phys. 4 198 (1978)
 78. Szymczak R J. Magn. Magn. Mater. 35 243 (1983)
 79. Bespyatykh Yu I i dr. Fiz. Tverd. Tela 24 449 (1982); Bespyatykh Yu I et al. Sov. Phys. Solid State 24 253 (1982)
 80. Dikshtein I E i dr. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 86 2178 (1984)
 81. Bar’yakhtar V G, Bogdanov A N, Yablonskii D A Preprint №65R (Kiev: ITF AN USSR, 1985)
 82. Bar’yakhtar V G, Bogdanov A N, Yablonskii D A FNT 12 43 (1986)
 83. Landau L D, Lifshits E M Elektrodinamika Sploshnykh Sred (M.: Nauka, 1982)
 84. Khubert A Teoriya Domennykh Stenok v Uporyadochennykh Sredakh (M.: Mir, 1977)
 85. Malozemov A, Slonzuski Dzh Domennye Stenki v Materialakh s Tsilindricheskimi Magnitnymi Domenami (M.: Mir, 1979)
 86. Kooy G, Enz V Philips Res. Rep. 15 7 (1960)
 87. Bar’yakhtar V G, Popov V A Fiz. Met. Metalloved. 34 (1) 5 (1972); Bar’yakhtar V G, Popov V A Phys. Met. Metallogr. 34 (1) 1 (1972)
 88. Onoprienko L G, Solov’ev M M Fiz. Met. Metalloved. 46 (5) 942 (1978); Onoprienko L G, Solov’ev M M Phys. Met. Metallogr. 46 (5) 33 (1978)
 89. Bogdanov A N, Yablonskii D A Fiz. Tverd. Tela 22 680 (1980); Bogdanov A N, Yablonskii D A Sov. Phys. Solid State 22 399 (1980)
 90. Bar’yakhtar V G, Gorobets Yu I Fiz. Tverd. Tela 19 1465 (1977)
 91. Gorobets Yu I Fiz. Tverd. Tela 18 2162 (1976); Gorobets Yu I Sov. Phys. Solid State 18 1260 (1976)
 92. Neel L J. Phys. Radium 5 241 (1944)
 93. Neel L et al. J. Appl. Phys. 31S 27 (1960)
 94. Onoprienko L G Fiz. Met. Metalloved. 13 (1) 149 (1962); Onoprienko L G Phys. Met. Metallogr. 13 (1) 134 (1962)
 95. Kuleshov V S, Loginov A A, Popov V A Fiz. Tverd. Tela 26 2127 (1984); Kuleshov V S, Loginov A A, Popov V A Sov. Phys. Solid State 26 1289 (1984)
 96. Siroten Yu I, Shaskol’skaya M P Osnovy Kristallografii (M.: Nauka, 1979)
 97. Belov K P i dr. Orientatsionnye Perekhody v Redkozemel’nykh Magnetikakh (M.: Nauka, 1986)
 98. Farztdinov M M Fizika Magnitnykh Domenov v Antiferromagnetikakh i Ferritakh (M.: Nauka, 1981)
 99. Aleksandrov K S, Fedoseev N V, Spevakova N I Magnitnye Fazovye Perekhody v Galloidnykh Kristallakh (Novosibirsk: Nauka, 1983)
 100. Arkad’ev V K Elektromagnitnye Protsessy v Metallakh Vol. 1 (M.: ONTI, 1935); Arkad’ev V K Elektromagnitnye Protsessy v Metallakh Vol. 2 (M.: ONTI, 1935)
 101. Craik D J, Cooper P V, Myers G J. Phys. D 6 872 (1973)
 102. Gurevich A G Magnitnyi Rezonans v Ferritakh i Antiferromagnetikakh (M.: Nauka, 1973)
 103. Turov E A Fizicheskie Svoistva Magnitouporyadochennykh Kristallov (M.: Izd-vo AN SSSR, 1963)
 104. Chepurnykh G K Fiz. Tverd. Tela 10 1917 (1968); Chepurnykh G K Sov. Phys. Solid State 10 1517 (1968)
 105. Rohrer H, Thomas H J. Appl. Phys. 40 1025 (1969)
 106. Kaganov M I, Chepurnykh G K Fiz. Tverd. Tela 11 911 (1969); Kaganov M I, Chepurnykh G K Sov. Phys. Solid State 11 745 (1969)
 107. Popov V A, Skidanenko V I Fizika Kondensirovannogo Sostoyaniya. Trudy. Vyp. 7 (Khar’kov: FTINT AN USSR, 1970) p. 49
 108. Mitsek A I, Gaidanskii P F, Pushkar V N Phys. Status Solidi 38 69 (1970)
 109. Bar’yakhtar V G Pis’ma ZhETF 30 654 (1979); Bar’yakhtar V G JETP Lett. 30 619 (1979)
 110. Soboleva T K, Stefanovskii E P FNT 7 470 (1981); Soboleva T K, Stefanovskii E P Sov. J. Low Temp. Phys. 7 231 (1981)
 111. Bogdanov V G Fiz. Tverd. Tela 24 2420 (1982); Bogdanov A N, Telepa V T Sov. Phys. Solid State 24 1374 (1982)
 112. Bar’yakhtar V G, Ivanov B A FNT 12 188 (1986); Bar’yakhtar V G, Ivanov B A Sov. J. Low Temp. Phys. 12 109 (1986)
 113. Melville D, Khan W I, Rinaldi S IEEE Trans. Magn. 12 1012 (1976)
 114. Landau D P et al. Phys. Rev. B 3 2310 (1971)
 115. neel’ L Antiferromagnetizm (M.: IL, 1956) p. 56
 116. Belov K P i dr. Fiz. Tverd. Tela 9 2791 (1967)
 117. Neel L Nuovo Cimento Suppl. 6 942 (1957)
 118. Mitsek A I, Kolmakova N P, Gaidanskii P F Fiz. Tverd. Tela 11 1258 (1969)
 119. Belov K P i dr. Usp. Fiz. Nauk 119 447 (1976); Belov K P et al. Sov. Phys. Usp. 19 574 (1976)
 120. Mitsek A I, Pushkar’ V N Real’nye Kristally s Magnitnym Poryadkom (Kiev: Naukova dumka, 1978)
 121. Lifshits E M Zh. Eksp. Teor. Fiz. 15 97 (1945)
 122. Katser Ya Zh. Eksp. Teor. Fiz. 46 1787 (1964); Katser Ya Sov. Phys. JETP 19 1204 (1964)
 123. Podkorytov V N, Yablonskii D A Fiz. Tverd. Tela 25 1103 (1983); Podkorytov V N, Yablonskii D A Sov. Phys. Solid State 25 634 (1983)
 124. Bar’yakhtar V G, L’vov V A, Yablonskii D A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 87 1863 (1984)
 125. Bar’yakhtar V G, Krotenko E B, Yablonskii D A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 91 921 (1986)
 126. Gnatchenko S L, Eremenko V V, Kharchenko N F FNT 7 1535 (1981); Gnatchenko S L, Eremenko V V, Kharchenko N F Sov. J. Low Temp. Phys. 7 742 (1981)
 127. Lawton H, Stewart K H Proc. R. Soc London 193 72 (1948)
 128. Birss R R, Martin D J J. Phys. C 8 189 (1975)
 129. Birss R R, Lord D G Physica B + C 86-88 1374 (1977)
 130. Birss R R, Keeler G J, Leo P D J. Magn. Magn. Mater. 15-18 1481 (1980)
 131. McKenna T J et al. J. Magn. Magn. Mater. 15-18 1497 (1980)
 132. Szymczak R, Maziewski A, Piotrowski K J. Magn. Magn. Mater. Vol. 15-18 (1980) p. 1505
 133. Chirma M, Top J, Folkstra J Physica B + C 123 53 (1983)
 134. Baranov I V i dr. FNT 10 761 (1984)
 135. Sinitsyn E V, Baranov I V, Markin P E Fiz. Met. Metalloved. 60 (1) 61 (1985); Sinitsyn E V, Baranov I V, Markin P E Phys. Met. Metallogr. 60 (1) 54 (1985)
 136. Thomas H Phys. Rev. 187 630 (1969)
 137. van der Hoeven B J C, Teaney D T, Moruzzi V L Phys. Rev. Lett. 20 719 (1968)
 138. Griffits R B Phys. Rev. 176 655 (1968)
 139. Arrott A Phys. Rev. Lett. 20 1029 (1968)
 140. Kamilov I K, Aliev Kh K Usp. Fiz. Nauk 140 639 (1983); Kamilov I K, Aliev Kh K Sov. Phys. Usp. 26 696 (1983)
 141. Arajs S J. Appl. Phys. 36 1136 (1965)
 142. Suzuki H, Watanabe T J. Phys. Soc. Jpp 30 367 (1971)

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions