Issues

 / 

1986

 / 

July

  

Reviews of topical problems


Interactions of intense noise waves


Lomonosov Moscow State University, Department of Physics, Leninskie Gory 1 build. 2, Moscow, 119991, Russian Federation

Experiments in statistical nonlinear acoustics are reviewed. Measurements of the average intensities of the harmonics of a narrow-band randomly modulated signal, the nonlinear transformation of broad aerodynamic-noise spectra, and different effects involving the interaction of regular and random waves (active suppression of noise by an intense signal, excess fading of a weak signal in noise fields, cascade-like broadening of spectra, formation of white noise, and other effects) are described. Theoretical explanations are given for the observed phenomena. An approximate method is developed for finding the stochastic solutions of equations of the Burgers and Khokhlov-Zabolotskaya type. Results on the diffraction of intense noise, taking into account the effects of the spatial and temporal statistics, the excitation of random waves by distributed sources, and the formation of steady-state spectra, are presented for the first time. The problems of the nonlinear transformation of the statistical characteristics of acoustic noise and other general questions are discussed.

PACS: 43.25.Hg, 43.28.Lv, 43.28.Ra (all)
DOI: 10.1070/PU1986v029n07ABEH003460
URL: https://ufn.ru/en/articles/1986/7/c/
Citation: Rudenko O V "Interactions of intense noise waves" Sov. Phys. Usp. 29 620–641 (1986)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Руденко О В «Взаимодействия интенсивных шумовых волн» УФН 149 413–447 (1986); DOI: 10.3367/UFNr.0149.198607c.0413

References (90) ↓ Cited by (36) Similar articles (20)

 1. Khokhlov R V Radiotekh. Elektron. 6 917 (1961); Khokhlov R V Radio Eng. Electron. 6 (6) 77 (1961)
 2. Kadomtsev B B Kollektivnye Yavleniya v Plazme (M.: Nauka, 1976)
 3. Rudenko O V, Soluyan S I Teoreticheskie Osnovy Nelineinoi Akustiki (M.: Nauka, 1975)
 4. Akhmanov S A, D’yakov Yu E, Chirkin A S Vvedenie v Statisticheskuyu Radiofiziku i Optiku (M.: Nauka, 1981)
 5. Gurbatov S N, Saichev A I Nelineinaya Akustika: Teoreticheskie i Eksperimental’nye Issledovaniya (Pod red. V. A. Zvereva, L. A. Ostrovskogo) (Gor’kii: IPF AN SSSR, 1980) p. 108
 6. Naugol’nykh K A, Roi N A Elektricheskie Razryady v Vode (M.: Nauka, 1971)
 7. Lavrent’ev E V, Kuzyan O N Vzryvy v More (L.: Sudostroenie, 1977)
 8. Munin A G, Kvitki V E (Red.) Aviatsionnaya Akustika (M.: Mashinostroenie, 1973)
 9. Tarasyuk Yu F (red. per. s angl.) Gidroakustika za 20 let (po materialam 80-go s’’ezda Akusticheskogo obshchestva SShA) (L.: Sudostroenie, 1975)
 10. Novikov B K, Rudenko O V, Timoshenko V I Nelineinaya Gidroakustika (L.: Sudostroenie, 1981)
 11. Bozhkov A I i dr. Trudy FIAN 156 123 (1984)
 12. Lyamshev L M Usp. Fiz. Nauk 135 637 (1981); Lyamshev L M Sov. Phys. Usp. 24 977 (1981)
 13. Akulichev V A Moshchnye Ul’trazvukovye Polya (Pod red. L. D. Rozenberga) (M.: Nauka, 1968) p. 129
 14. Golyamina I P (Red.) Ul’trazvuk: Malen’kaya Entsiklopediya (M.: Sov. entsiklopediya, 1979) p. 391
 15. Landau L D Sobranie Trudov (M.: Nauka, 1969)
 16. Taker Dzh, Rempton V Giperzvuk v Fizike Tverdogo Tela (M.: Mir, 1975)
 17. Levinson I B (Red.) Fizika Fononov Bol’shikh Energii: Sb. Statei (M.: Mir, 1976)
 18. Ribner H S, Roy D J. Acoust. Soc. Am. 72 1911 (1982)
 19. Zomin V M Dinamika Ochaga Vulkanicheskikh Zemletryasenii (M.: Nauka, 1979)
 20. Rodin G Seismologiya Yadernykh Vzryvov (M.: Mir, 1974)
 21. Love M D J. Fluid Mech. 100 87 (1980)
 22. Vlasov E V, Ginevskii A S Akust. Zhurn. 26 1 (1980); Vlasov E V, Ginevskii A S Sov. Phys. Acoust. 26 1 (1980)
 23. Betchov R, Kriminalev V Voprosy Gidrodinamicheskoi Ustoichivosti (M.: Mir, 1971)
 24. Zarembo L K Akust. Zhurn. 7 189 (1961); Zarembo L K Sov. Phys. Acoust. 7 149 (1961)
 25. Kuznetsov V P Akust. Zhurn. 15 554 (1969); Kuznetsov V P Sov. Phys. Acoust. 15 480 (1970)
 26. Maksimov B I, Mikhailov G D Nauchnye trudy MINKh (Pod red. P. I. Shushpanova) (M.: MINKh, 1970) p. 89, Vyp. 96
 27. Kuznetsov V P Akust. Zhurn. 16 155 (1970); Kuznetsov V P Sov. Phys. Acoust. 16 129 (1970)
 28. Pelinovskii E N, Fridman V E Akust. Zhurn. 18 590 (1972); Pelinovskii E N, Fridman V E Sov. Phys. Acoust. 18 482 (1971)
 29. Akhmanov S A "Vzaimodeistvie sluchainykh voln v nelineinykh sredakh" 2-i shkola po kolebaniyam ivolnam. Gor’kii, 1973 (1973); Akhmanov S A Izv. Vuzov. Radiofizika 17 541 (1974); Akhmanov S A Radiophys. Quantum Electron. 17 408 (1974)
 30. Rudenko O V, Chirkin A S Dokl. Akad. Nauk SSSR 214 1045 (1974); Rudenko O V, Chirkin A S Sov. Phys. Dokl. 19 64 (1974)
 31. Rudenko O V, Chirkin A S Zh. Eksp. Teor. Fiz. 67 1903 (1974); Rudenko O V, Chirkin A S Sov. Phys. JETP 40 945 (1974)
 32. Vasil’eva O A i dr. Vzaimodeistvie Odnomernykh Voln v Sredakh bez Dispersii (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1983)
 33. Rudenko O V Trudy X Vsesoyuznoi akusticheskoi konferentsii (M.: AKIN SSS, 1983) p. B10
 34. Kuznetsov V P Avtoreferat kand. dissertatsii (M.: AKIN SSSR, 1970)
 35. Pernet D F, Payne R C J. Sound Vib. 17 383 (1971)
 36. Howell G P, Morfey C L 9th International Symposium on Nonlinear Acoustics, Leeds, England (1981) p. 37
 37. Pestorius F M, Blackstock D T Finite-Amplitude Wave Effects In Fluids (London: PIC Science and Technology Press, 1974) p. 24
 38. Watanabe Y, Urabe Y Japan J. Appl. Phys. 20 35 (1981), Suppl. 20-3
 39. Imai K et al. Sci. Eng. Rev. Doshisha Univ. 22 (4) 58 (1982)
 40. Zakharov V E, Sagdeev R Z Dokl. Akad. Nauk SSSR 192 297 (1970); Zakharov V E, Sagdeev R Z Sov. Phys. Dokl. 15 439 (1970)
 41. Kadomtsev B B, Petviashvili V I Dokl. Akad. Nauk SSSR 208 794 (1973); Kadomtsev B B, Petviashvili V I Sov. Phys. Dokl. 18 115 (1973)
 42. Webster D A, Blackstock D T J. Acoust. Soc. Am. 63 1687 (1978)
 43. Rennick D F, Scott D S Trudy 6-go Mezhdunarodnogo simpoziuma po nelineinoi akustike Vol. 1 (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1976) p. 220
 44. Bechert D, Pfizenmaier E J. Sound Vib. 43 581 (1975)
 45. Feigenbaum M J Los Alamos Science 1 4 (1980); Feigenbaum M Usp. Fiz. Nauk 141 343 (1983)
 46. Gaponov-Grekhov A V, Rabinovich M I Nelineinaya Fizika: Stokhastichnost’ i Struktury (Gor’kii: IPF AN SSSR, 1983)
 47. Korets V L Trudy X Vsesoyuznoi akusticheskoi konferentsii (M.: AKIN SSS, 1983) p. B3
 48. Zorin V A i dr. Simpozium po fizike akustiko-gidrodinamicheskikh yavlenii (M.: Nauka, 1975) p. 264
 49. Du G, Gong X, Zhu Z Acta Acoust. 7 1 (1982)
 50. Krasil’nikov V A, Rudenko O V, Chirkin A S Akust. Zhurn. 21 124 (1975); Krasil’nikov V A, Rudenko O V, Chirkin A S Sov. Phys. Acoust. 21 80 (1975)
 51. Moffett M B, Konrad W L, Carlton L F J. Acoust. Soc. Am. 63 1048 (1978)
 52. Stanton T K, Beyer R T J. Acoust. Soc. Am. 64 1667 (1667)
 53. Burov V A, Krasil’nikov V A, Tagunov E Ya Vestn. Mosk. Un-ta. Ser. Fizika, Astronomiya 19 (4) 53 (1978)
 54. Brekhovskikh L M i dr. "Volny v okeane" Lektsiya na 3-i shkole po kolebaniyam i volnam. Gor’kii, 1976; Brekhovskikh L M i dr. Izv. Vuzov. Radiofizika 19 842 (1976); Brekhovskikh L M et al. Radiophys. Quantum Electron. 19 (1976)
 55. Krasil’nikov V A, Tagunov E Ya Vestn. Mosk. Un-ta. Ser. Fizika, Astronomiya 19 99 (1978)
 56. Westervelt P J J. Acoust. Soc. Am. 59 760 (1976)
 57. Du G, Gong X Acta Acoust. 9 129 (1984)
 58. Vinogradova M B, Rudenko O V, Sukhorukov A P Teoriya Voln (M.: Nauka, 1979)
 59. Gusev V E Avtoreferat kand. dissertatsii (M.: MGU, 1980)
 60. Pavlov V I Akust. Zhurn. 22 581 (1976)
 61. Naugol’nykh K A, Rybak S A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 74 952 (1978)
 62. Yakushkin I G Zh. Eksp. Teor. Fiz. 84 947 (1983); Yakushkin I G Sov. Phys. JETP 57 550 (1983)
 63. Gurbatov S N, Saichev A I, Yakushkin I G Usp. Fiz. Nauk 141 221 (1983); Gurbatov S N, Saichev A I, Yakushkin I G Sov. Phys. Usp. 26 857 (1983)
 64. Kurashov V N, Kisil’ A V, Khoroshkov Yu V Kvantovaya Elektron. 3 5 (1976); Kurashov V N, Kisil’ A V, Khoroshkov Yu V Sov. J. Quantum Electron 6 (1) 1 (1976)
 65. Cherepetskaja E B, Chirkin A S, Rudenko O V 7th International Symposium on Nonlinear Acoustics, Blacksburg (1976) p. 5
 66. Kur’yanov B F Akust. Zhurn. 9 441 (1963); Kur’yanov B F Sov. Phys. Acoust. 9 360 (1964)
 67. Kamenkovich V M, Monin A S (Red.) Gidrodinamika okeana Fizika Okeana Vol. 2 (M.: Nauka, 1978)
 68. Morfey C L Proceedings of the 10th International Symposium on Nonlinear Acoustics, Kobe, Japan (1984) p. 199
 69. Rudenko O V Pis’ma ZhETF 20 445 (1974); Rudenko O V JETP Lett. 20 203 (1974)
 70. Karabutov A A, Rudenko O V Akust. Zhurn. 25 536 (1979); Karabutov A A, Rudenko O V Sov. Phys. Acoust. 25 306 (1979)
 71. Cherepetskaya E B Avtoreferat kand. dissertatsii (M.: MGU, 1980)
 72. Rudenko O V, Chirkin A S Dokl. Akad. Nauk SSSR 225 520 (1975); Rudenko O V, Chirkin A S Sov. Phys. Dokl. 20 748 (1975)
 73. Webster D A, Blackstock D T J. Acoust. Soc. Am. 65 1063 (1979)
 74. Cherepetskaya E B Akust. Zhurn. 23 329 (1977); Cherepetskaya E B Sov. Phys. Acoust. 232 186 (1977)
 75. Gurbatov S N, Malakhov A N Akust. Zhurn. 56 9 (1977); Gurbatov S N, Malakhov A N Sov. Phys. Acoust. 23 325 (1977)
 76. Gorshkov A S, Lyashed’ko L G, Trofimenko I T Vestn. Mosk. Un-ta. Ser. Fizika, Astronomiya 25 (1) 103 (1984)
 77. Sakagami K et al. J. Acoust. Soc. Japan E 3 43 (1982)
 78. Vasil’eva O A Chislennyi Analiz na FORTRANe (Pod red. V. V. Voevodina, V. A. Morozova) (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1980) p. 47
 79. Vasil’eva O A Chislennyi Analiz na FORTRANe: Standartnye Programmy Resheniya Zadach Volnovoi Fiziki (Pod red. V. A. Morozova, Ya. M. Zhileikina) (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1980) p. 40
 80. Vasil’eva O A, Lapshin E A Chislennyi Analiz: Metody, Algoritmy, Prilozheniya (Pod red. N. S. Bakhvalova, V. G. Karmanova, V. A. Morozova) (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1985) p. 47
 81. Tatsumi T, Kida S J. Fluid Mech. 55 659 (1972)
 82. Gurbatov S N, Saichev A I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 80 689 (1981); Gurbatov S N, Saichev A I Sov. Phys. JETP 53 347 (1981)
 83. Kida S J. Fluid Mech. 93 337 (1979)
 84. B’erno L, Gurbatov S N Akust. Zhurn. 31 303 (1985); B’erno L, Gurbatov S N Sov.Phys. Acoust. 31 179 (1985)
 85. Gurbatov S N, Malakhov A N Preprint № 11 (383) (Moskva: IRE AN SSSR, 1984)
 86. Volyak K A, Gorshkov A S Trudy FIAN 156 78 (1984)
 87. Todani T, Kuramtoo Y Prog. Theor. Phys. 72 1248 (1984)
 88. Novikov B K, Rudenko O V, Chirkin A S Vtoroe Vsesoyuznoe nauchno-tekhnicheskoe soveshchanie Nelineinaya gidroakustika-76 (Taganrog, TRTI, 1976) p. 15
 89. Gurbatov S N, Demin I Yu Akust. Zhurn. 29 32 (1982); Gurbatov S N, Demin I Yu Sov. Phys. Acoust. 29 18 (1982)
 90. Bychkov V B, Rudenko O V Tezisy dokladov VI Vsesoyuznogo simpoziuma po fizike akustiko-gidrodinamicheskikh yavlenii, Ashkhabad (1985) p. 33

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions