Issues

 / 

1980

 / 

January

  

Personalia


In memory of Dmitrii Ivanovich Blokhintsev

, , ,  a,  b
a National Research Centre Kurchatov Institute, pl. akad. Kurchatova 1, Moscow, 123182, Russian Federation
b Institute for Nuclear Research, Russian Academy of Sciences, prosp. 60-letiya Oktyabrya 7a, Moscow, 117312, Russian Federation
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU1980v023n01ABEH004901
URL: https://ufn.ru/en/articles/1980/1/g/
Citation: Barbashov B M, Efimov G V, Efremov A V, Kadomtsev B B, Markov M A "In memory of Dmitrii Ivanovich Blokhintsev" Sov. Phys. Usp. 23 100–103 (1980)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:   ,   ,   ,   ,    « » 130 185–188 (1980); DOI: 10.3367/UFNr.0130.198001g.0185

D.I. Blokhintsev is author of Physics-Uspekhi

Cited by (1) Similar articles (20) ↓

 1. N.N. Bogolyubov, B.B. Kadomtsev et alDmitrii Ivanovich Blokhintsev (on his 70th birthday)21 91–94 (1978)
 2. B.M. Barbashov “Dmitriĭ Ivanovich Blokhintsev11 139–140 (1968)
 3. A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev et alIn memory of Dmitrii Ivanovich Trubetskov63 1046–1047 (2020)
 4. A.P. Aleksandrov, L.M. Barkov et alAcademician Gersh Itskovich Budker (obituary)21 369–372 (1978)
 5. V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev et alSergei Ivanovich Syrovatskii (Obituary)23 274–275 (1980)
 6. A.M. Baldin, N.G. Basov et alDmitrii Vladimirovich Skobel’tsyn (Obituary)34 (8) 731–732 (1991)
 7. V.L. Ginzburg, M.A. Markov et alIN MEMORY OF IGOR’ EVGEN’EVICH TAMM14 669–670 (1972)
 8. E.P. Velikhov, B.B. Kadomtsev et alIn memory of Igor’ Nikolaevich Golovin40 1263–1264 (1997)
 9. F.V. Bunkin, B.B. Kadomtsev et alIn memory of Ruslan Leont’evich Stratonovich40 751–752 (1997)
 10. A.A. Zharinov, B.B. Kadomtsev et alIn memory of Oleg Borisovich Firsov41 839–840 (1998)
 11. P.A. Apanasevich, L.M. Barkovskii et alIn memory of Fedor Ivanovich Fedorov38 229–230 (1995)
 12. S.I. Anisimov, S.A. Bulgadaev et alIn memory of Vladimir Ivanovich Mel’nikov39 859–860 (1996)
 13. A.L. Barabanov, S.T. Belyaev et alIn memory of Dmitrii Petrovich Grechukhin40 753–754 (1997)
 14. Yu.N. Vavilov, A.V. Gurevich et alIn memory of Sergei Ivanovich Nikol’skii45 1311–1312 (2002)
 15. V.V. Belokurov, V.V. Voronov et alIn memory of Dmitrii Vasil'evich Shirkov59 419–420 (2016)
 16. I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov et alIn memory of Sergei Ivanovich Anisimov62 1282–1283 (2019)
 17. A.L. Aseev, D.A. Varshalovich et alIn memory of Zhores Ivanovich Alferov62 839–840 (2019)
 18. L.N. Bogdanova, S.I. Vinitskii et alIn memory of Leonid Ivanovich Ponomarev63 412–413 (2020)
 19. A.A. Beilinson, A.N. Gordeev et alYakov Petrovich Terletskii (Obituary)37 223–225 (1994)
 20. Yu.I. Manin, M.A. Markov et alFeliks Aleksandrovich Berezin (Obituary)24 528–529 (1981)

The list is formed automatically.

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions