Issues

 / 

1961

 / 

May

  

Personalia


Abram Fedorovich Ioffe (on his eightieth birthday)

PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU1961v003n05ABEH005812
URL: https://ufn.ru/en/articles/1961/5/i/
Citation: Kikoin I K, Sominskii M S "Abram Fedorovich Ioffe (on his eightieth birthday)" Sov. Phys. Usp. 3 798–809 (1961)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

A.F. Ioffe is author of Physics-Uspekhi

Cited by (1) Similar articles (20) ↓

 1. A.P. Aleksandrov, B.K. Vainshtein et alGeorgii Vyacheslavovich Kurdyumov (on his eightieth birthday)25 277–278 (1982)
 2. S.T. Belyaev, E.P. Velikhov et alAnatolii Petrovich Aleksandrov (on his eightieth birthday)26 195–197 (1983)
 3. A.P. Aleksandrov, E.I. Zababakhin et alYulii Borisovich Khariton (on his eightieth birthday)27 159–160 (1984)
 4. I.K. Kikoin, Yu.A. Osip’yan et alGEORGII VYACHESLAVOVICH KURDYUMOV (On his seventieth birthday)15 134–137 (1972)
 5. L.A. Artsimovich, I.I. Guervich et alAnatolii Petrovich Aleksandrov (on his seventieth birthday)16 167–169 (1973)
 6. S.V. Vonsovskii, P.L. Kapitza et alYakov Grigor’evich Dorfman (obituary)18 995–999 (1975)
 7. A.P. Aleksandrov, S.T. Belyaev et alViktor Konstantinovich Voitovetskii (Obituary)27 79–80 (1984)
 8. L.A. Chernov “NIKOLAĬ NIKOLAEVICH ANDREEV (on his eightieth birthday)3 652–655 (1961)
 9. B.P. Zakharchenya, A.A. Kaplyanskii “Evgeniĭ Fedorovich Gross11 141–142 (1968)
 10. Yu.V. Kolomiitsov “Vladimir Pavlovich Linnik (on his eightieth birthday)12 588–589 (1970)
 11. V.I. Iveronova, G.V. Kurdyumov, Ya.S. Umanskii “SERGEI TIKHONOVICH KONOBEEVSKII (on his Eightieth Birthday)13 424–426 (1970)
 12. A.A. Pomerantsev “Aleksandr Savvich Predvoditelev (on his eightieth birthday)14 817–818 (1972)
 13. V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev et alÉDUARD VLADIMIROVICH SHPOL’SKII (On His Eightieth Birthday)15 667–669 (1973)
 14. N.G. Basov, S.N. Vernov, A.I. Isakov “DMITRII VLADIMIROVICH SKOBEL’TSYN (On His Eightieth Birthday)15 859–860 (1973)
 15. A.P. Aleksandrov, V.P. Dzhelepov et alAbram Isaakovich Alikhanov (obituary)17 283–285 (1974)
 16. A.S. Borovik-Romanov “Petr Leonidovich Kapitza (on this eightieth birthday)17 619–620 (1975)
 17. Ya.B. Zel’dovich, V.N. Kondrat’ev et alNikolai Nikolaevich Semenov (on his eightieth birthday)19 358–360 (1976)
 18. R.G. Arkhipov, A.S. Borovik-Romanov et alLeonid Fedorovich Vereshchagin (Obituary)21 174–176 (1978)
 19. V.L. Bonch-Bruevich, A.A. Bugai et alMikhail Fedorovich Deigen (Obituary)21 723–724 (1978)
 20. Ya.B. Zel’dovich, P.L. Kapitza et alGeorgii Abramovich Grinberg (on his eightieth birthday)23 319–322 (1980)

The list is formed automatically.

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions