Выпуски

 / 

2004

 / 

Ноябрь

  

Персоналии


Памяти Иммануила Лазаревича Фабелинского

, , ,  а,  а,  а,  а,  а,  а,  а, ,  а
а Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация
Текст pdf (129 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2004v047n11ABEH002071
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.3367/UFNr.0174.200411j.1271
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2004/11/j/
Цитата: Александров Е А, Андреев В Ф, Вайнштейн Л В, Гинзбург В Л, Головашкин А И, Гуревич А В, Кривохижа С В, Крохин О Н, Собельман И И, Фейнберг Е Л, Чабан И А, Чайков Л Л "Памяти Иммануила Лазаревича Фабелинского" УФН 174 1271–1272 (2004)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks
Русский English
@article{Aleksandrov:2004,
	author = {E. A. Aleksandrov and V. F. Andreev and L. V. Vainshtein and V. L. Ginzburg and A. I. Golovashkin and A. V. Gurevich and S. V. Krivokhizha and O. N. Krokhin and I. I. Sobel’man and E. L. Feinberg and I. A. Chaban and L. L. Chaikov},
	title = {In memory of Immanuil Lazarevich Fabelinskii},
	publisher = {Uspekhi Fizicheskikh Nauk},
	year = {2004},
	journal = {Usp. Fiz. Nauk},
	volume = {174},
	number = {11},
	pages = {1271-1272},
	url = {https://ufn.ru/ru/articles/2004/11/j/},
	doi = {10.3367/UFNr.0174.200411j.1271}
}

English citation: Aleksandrov E A, Andreev V F, Vainshtein L V, Ginzburg V L, Golovashkin A I, Gurevich A V, Krivokhizha S V, Krokhin O N, Sobel’man I I, Feinberg E L, Chaban I A, Chaikov L L “In memory of Immanuil Lazarevich FabelinskiiPhys. Usp. 47 1173–1174 (2004); DOI: 10.1070/PU2004v047n11ABEH002071

И.Л. Фабелинский — автор УФН

© Успехи физических наук, 1918–2022
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение