A.N. Tavkhelidze
Personalia

 1. V.S. Vladimirov, V.G. Kadyshevsky, A.A. Logunov et alIn memory of Albert Nikiforovich Tavkhelidze53 425–426 (2010)
 2. N.S. Amaglobeli, A.M. Baldin, G.T. Zatsepin et alAlbert Nikiforovich Tavkhelidze (on his seventieth birthday)44 207–208 (2001)

Articles

 1. V.A. Matveev, V.A. Rubakov, A.N. Tavkhelidze, M.E. Shaposhnikov “Nonconservation of baryon number under extremal conditions31 916–939 (1988)

Signed personalia

 1. V.S. Vladimirov, V.V. Voronov, V.G. Kadyshevskii et alDmitrii Vasil’evich Shirkov (on his 80th birthday)51 311–312 (2008)
 2. V.V. Voronov, A.A. Logunov, V.A. Matveev et alVladimir Georgievich Kadyshevsky (on his 70th birthday)50 559–560 (2007)
 3. V.S. Vladimirov, S.S. Gershtein, V.G. Kadyshevskii et alAnatolii Alekseevich Logunov (on his eightieth birthday)50 109–110 (2007)
 4. V.G. Kadyshevskii, A.A. Komar, O.N. Krokhin et alIn memory of Aleksandr Mikhailovich Baldin46 769–771 (2003)
 5. G.T. Zatsepin, V.G. Kadyshevskii, V.M. Lobashev et alViktor Anatol’evich Matveev (on his sixtieth birthday)44 1313–1314 (2001)
 6. A.M. Baldin, S.T. Belyaev, S.S. Gershtein et alIn memory of Venedikt Petrovich Dzhelepov42 617–618 (1999)
 7. A.M. Baldin, V.S. Vladimirov, V.G. Kadyshevskii et alDmitrii Vasil’evich Shirkov (on his seventieth birthday)41 305–306 (1998)
 8. A.A. Abrikosov, V.A. Ambartsumyan, A.M. Baldin et alNikolai Nikolaevich Bogolyubov (on his eightieth birthday)32 1111–1112 (1989)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, Yu.N. Eroshenko, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, V.A. Matveev, E.P. Velikhov, V.A. Rubakov, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg

PACS: 01.60.+q, 01.90.+g, 11.10.-z, 11.30.Fs, 14.80.Hv, 11.30.Ly, 12.10.-g, 11.15.-q, 98.80.Cq

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions