Valerii V. TuchinValerii V. Tuchin
Chernyshevskii Saratov State University
Address: ul. Astrakhanskaya 83, Saratov, 410071, Russian Federation
Website:


Articles

  1. V.V. Tuchin “Light scattering study of tissues40 495–515 (1997)

Signed personalia

  1. M.S. Aksenteva, G.T. Guria, G.R. Ivanitskii et alIn memory of Yurii Mikhailovich Romanovsky66 215–216 (2023)
  2. A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, S.N. Gurbatov et alIn memory of Dmitrii Ivanovich Trubetskov63 1046–1047 (2020)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 42.66.-p, 87.56.-v, 87.80.+s

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions