Valerii V. TuchinValerii V. Tuchin
Chernyshevskii Saratov State University
Address: ul. Astrakhanskaya 83, Saratov, 410071, Russian Federation
Website:


Articles

  1. V.V. Tuchin “Light scattering study of tissues40 495–515 (1997)

Signed personalia

  1. A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, S.N. Gurbatov et alIn memory of Dmitrii Ivanovich Trubetskov63 1046–1047 (2020)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q, 42.66.-p, 87.56.-v, 87.80.+s

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions