Evgeniy Valerievich MaiewskiNational Research University Higher School of Economics
Address: ul. Myasnitskaya 20, Moscow, 101000, Russian Federation
Phone: +7 (495) 771 32 32
Fax: +7 (495) 628 79 31
Website:

Space Research Institute, Russian Academy of Sciences
Address: Profsoyuznaya str. 84/32, Moscow, 117997, Russian Federation
Phone: +7 (495) 333 52 12
Fax: 7 (495) 333 12 48
Website:


Articles

  1. A.A. Petrukovich, H.V. Malova, V.Yu. Popov et alModern view of the solar wind from micro to macro scales63 801–811 (2020)

See also: V.Yu. Popov, A.A. Petrukovich, L.S. Rakhmanova, L.S. Chesalin, I.G. Lodkina, Yu.I. Yermolaev, G.N. Zastenker, M.O. Riazantseva, A.A. Vinogradov, O.A. Katushkina, V.V. Izmodenov, H.V. Malova, T.V. Podladchikova

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions