I.M. VolkovLomonosov Moscow State University, Shternberg State Astronomical Institute
Address: Universitetskii prosp. 13, Moscow, 119889, Russian Federation
Phone: +7 (495) 939 20 46
Fax: +7 (495) 932 88 41
Website:

Institute of Astronomy, Russian Academy of Sciences
Address: ul. Pyatnitskaya 48, Moscow, 119017, Russian Federation
Fax: 7 (495) 230-20-81
Website:


Articles

  1. N.I. Shakura, D.A. Kolesnikov, K.A. Postnov et alAccretion processes in astrophysics62 1126–1135 (2019)

See also: N.I. Shakura, P.Yu. Golysheva, D.A. Kolesnikov, I.V. Nikolenko, S.Yu. Shugarov, E.M. Trunkovsky, K.A. Postnov, T.R. Irsmambetova, J. Wilms, G. Schonherr, E. Irtuganov, A. Schwope, D. Klochkov, I.F. Bikmaev, R. Staubert

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions