Dmitrii Alekseevich KolesnikovLomonosov Moscow State University, Shternberg State Astronomical Institute
Address: Universitetskii prosp. 13, Moscow, 119889, Russian Federation
Phone: +7 (495) 939 20 46
Fax: +7 (495) 932 88 41
Website:


Articles

  1. N.I. Shakura, D.A. Kolesnikov, K.A. Postnov et alAccretion processes in astrophysics62 1126–1135 (2019)

See also: N.I. Shakura, S.Yu. Shugarov, I.M. Volkov, K.A. Postnov, T.R. Irsmambetova, E.M. Trunkovsky, P.Yu. Golysheva, A. Schwope, G. Schonherr, I.V. Nikolenko, D. Klochkov, P. Shurygin, J. Wilms, R. Staubert, I.F. Bikmaev

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions