Vladimir Ivanovich Shishov
Articles

  1. A.M. Prokhorov, F.V. Bunkin, K.S. Gochelashvili, V.I. Shishov “Propagation of laser radiation in randomly inhomogeneous media18 826–847 (1975)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions