K.S. Gochelashvili
Articles

  1. A.M. Prokhorov, F.V. Bunkin, K.S. Gochelashvili, V.I. Shishov “Propagation of laser radiation in randomly inhomogeneous media17 826–847 (1975)

See also: F.V. Bunkin, A.M. Prokhorov, V.I. Shitov

PACS: 42.60.Jf, 42.25.Dd, 42.60.Mi

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions