A.N. KarashtinScientific Research Institute of Radio Physics
Address: ul. B. Pecherskaya 25, Nizhnii Novgorod, 603600, Russian Federation


See also: A.V. Gurevich, V.A. Ryabov, A.P. Chubenko, V.L. Ginzburg, S.V. Shchepetov, B.M. Smirnov, V.P. Smirnov, S.V. Mirnov, G.A. Askar’yan, V.I. Ilgisonis, L.M. Kovrizhnykh, E.L. Feinberg, Yu.V. Kopaev, P.S. Kop’ev, G.A. Mesyats

PACS: 01.10.Fv, 52.80.-s, 92.60.Pw, 94.20.wq

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions