Dmitrii Ivanovich TrubetskovChernyshevskii Saratov State University
Address: ul. Astrakhanskaya 83, Saratov, 410071, Russian Federation
Website:

National Research Nuclear University MEPhI
Address: Kashirskoe shosse 31, Moscow, 115409, Russian Federation


Personalia

  1. A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, S.N. Gurbatov et alIn memory of Dmitrii Ivanovich Trubetskov63 1046–1047 (2020)

Articles

  1. D.I. Trubetskov, G.M. Vdovina “Traveling wave tubes: a history of people and fates63 503–515 (2020)
  2. P.S. Landa, D.I. Trubetskov, V.A. Gusev “Delusions versus reality in some physics problems: theory and experiment52 235–255 (2009)

See also: G.B. Malykin, G.A. Goncharov, V.L. Ginzburg, G.M. Vdovina, V.Ya. Frenkel’, G.V. Kiselev, I.L. Fabelinskii, M.A. El’yashevich, V.D. Shafranov, V.A. Gusev, P.S. Landa, I.M. Frank, V.P. Vizgin, V.P. Milant’ev, S.M. Stishov

PACS: 01.65.+g, 84.40.Fe, 47.27.-i

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions