V.M. RazmanovInstitute of Radioengineering and Electronics, Branch in Fryazino
Address: pl. Vvedenskogo 1, Fryazino, Moscow Region, 141190, Russian Federation
Phone: +7 (495) 7855639
Fax: +7 (495) 7029572
Website:


See also: V.L. Ginzburg, V.I. Kaevitser, M.A. Kolosov, A.V. Gurevich, G.A. Askar’yan, E.L. Feinberg, Yu.V. Kopaev, Yu.V. Gulyaev, A.K. Murtazaev, P.S. Kop’ev, A.I. Efimov, O.I. Yakovlev, N.N. Ledentsov, Yu.E. Lozovik, V.I. Rogal’skii

PACS: 01.10.Fv, 43.30.+m, 43.58.+z, 91.50.Ga

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions