V.I. KaevitserInstitute of Radioengineering and Electronics, Branch in Fryazino
Address: pl. Vvedenskogo 1, Fryazino, Moscow Region, 141190, Russian Federation
Phone: +7 (495) 7855639
Fax: +7 (495) 7029572
Website:


See also: V.M. Razmanov, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, N.A. Armand, L.M. Zelenyi, G.A. Askar’yan, A.V. Gurevich, I.N. Sinitsyn, N.A. Kuznetsov, Yu.V. Kopaev, E.L. Feinberg, A.K. Murtazaev, P.S. Kop’ev

PACS: 01.10.Fv, 43.30.+m, 43.58.+z, 91.50.Ga,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions