G.N. StepanovInstitute for High Pressure Physics, Russian Academy of Sciences
Address: Troitsk, Moscow, Russian Federation
Website:


See also: E.L. Gromnitskaya, Yu.A. Timofeev, L.N. Dzhavadov, S.M. Stishov, V.L. Ginzburg, V.V. Brazhkin, S.V. Popova, A.F. Barabanov, M.V. Magnitskaya, G.A. Goncharov, V.N. Ryzhov, E.E. Tareyeva, G.B. Malykin, T.I. Dyuzheva, V.N. Slesarev

PACS: 74.70.-b, 61.50.Ks, 74.20.-z, 62.50.+p, 75.10.-b, 73.20.-r, 71.15.-m, 07.35.+k, 62.50.-p, 64.70.kd, 01.65.+g, 71.18.+y,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions